Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žemberovce, okres Levice

ČOV

Cena za čistenie odpadových vôd

Cena za vyčistenie 1 m3 odpadovej vody: 1,98€
80% z čistenia 1 m3 odpadových vôd uhrádza za občana obec t.j. 1,58€
20% z čistenia 1 m3 odpadových vôd si hradí občan t.j. 0,40€

prepravu odpadových vôd si hradí každý občan samostatne

mobilné číslo na prepravcu odpadových vôd: 0903 944 126
 


 

Správa o výstavbe ČOV Žemberovce a spustenie ČOV do prevádzky

Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach dňa 17.05.2001 schválilo uznesením č. 2/2001 bod B2 vybudovanie čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV) v našej obci. Na stavbu „Žemberovce- obecná čistiareň odpadových vôd bolo vydané dňa 26.07.2002 stavebné povolenie ObÚŽP Levice č. T-2002/01278 – Vod./CH.

S výstavbou ČOV – Žemberovce sa začalo v apríli 2003. Zhotoviteľ stavby ECODUC a.s. Levice bol vybraný formou verejnej súťaže, s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo č. ZML – 102/04/200103 na výslednú cenu 11.622.088,- Sk (s DPH). Po preinvestovaní finančných prostriedkov, s ktorými obec disponovala vo výške 4.599.844,44,- Sk požiadala obec o finančnú dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 7.914.000,- Sk. Žiadosť nebola schválená ani v roku 2003 ani v roku 2004. Až v roku 2005 bola žiadoť o dotáciu z Enviromentálneho fondu SR schválená a obci boli pridelené prostriedky vo výške 3.900.000,- Sk s podmienkou 5% spoluúčasti obce z celkovej dotácie, čo pre obecný rozpočet predstavovalo sumu 195.000,- Sk. Tento objem finančných prostriedkov na dostavbu ČOV nepostačoval. Z tohto dôvodu vstúpila obec do rokovania so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Nitra (ďalej len ZsVS a.s.), kde sa dojednalo spoluinvestorstvo na dokončení ČOV vo výške 4.000.000,- Sk.

K 31.08.2006 celkovo obec preinvestovala 8.692.605,90 Sk ( v tejto sume sú zahrnuté aj neivestičné náklady napr. polohopis a výškopis stavby, gemetrické plány pozemkov, mandátna zmluva, archeologický výskum a pod.).

ZsVS a.s. v zmluve dohodla, že Obec ku kolaudácii stavby uzavrie so ZsVS a.s. na svoj majetok, ktorý nepredstavuje samostatnú časť, zmluvu o prevádzkovaní vodnej stavby. Po skončení stavby sa stanú obidve strany spoluvlastníkmi celej ČOV, čo bude zmluvne zakotvené v dohode o vysporiadaní majetku.

Dňa 15. 3. 2007 sa uskutočnilo preberacie konanie dokončenej stavby ČOV. V novembri 2007 bola stavba ČOV uvedená do dočasného užívania na základe Rozhodnutia ObÚ ŽP Levice č.T.-2007/00592-VO/CH. V rozhodnutí bol stanovený priemerný denný zvoz odpadových vôd zo žúmp na 46 m3 do 30.06.2009.Zvoz žumpových vôd sa začal až 7.apríla 2008, ktorý dodnes zabezpečuje súkromný podnikateľa Ján Spevár. Prevádzku čistiarne zabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.- odštepný závod Levice.

Dňa 26.10.2009 bolo vydané ďalšie Rozhodnutie o dočasnom využívaní vodnej stavby- ČOV, a to z dôvodu, že obec nesplnila stanovený denný limit 46 m3 žumpových vôd. Termín dočasného užívania bol stanovený do 30.06.2011.

Dňa 9.10.2009 vydal Obvodný úrad životného prostredia Levice Rozhodnutie č.T-2009/01343- Vod/CH o povolení uskutočnenia vodnej stavby: Žemberovce- obecná kanalizácia, I.stavba súboru stavieb pre katastrálne územie Dolné Žemberovce.

V októbri 2009 obec podala žiadosť o dotáciu z Enviromentálneho fondu SR. Naša žiadosť bola schválená a na základe tohto boli v júni 2010 obci pridelené finančné prostriedky vo výške 140.000€ (4.217.640,-Sk), za podmienky 5% (7.000,-€) finančnej spoluúčasti obce. Z uvedených prostriedkov sa vybuduje 21 tlakových kanalizačných prípojok na ulici SNP (hlavná ulica). Na ďalšie vybudovanie kanalizačnej siete v rámci I.stavby kanalizácie je potrebné v októbri 2010 opätovne podať žiadosť na Enviromentálny fond SR. Keďže naša obec nespĺňa limit 2.000 obyvateľov, z tohto dôvodu sa obec nemôže uchádzať o nenávratné finančné príspevky z fondov Európskej únie, ale musí žiadať prostriedky po častiach len z Enviromentálneho fondu SR. Celkovo na vybudovanie kanalizácie v našej obci je potrebných do cca 3.000.000,-€ (90.378.000-Sk).

V súčasnosti sa dokončujú práce na uvedených 21 prípojkách, ktoré by sa mali cca o 2 mesiace skolaudovať a spustiť do prevádzky. Aj týmto sa z časti vyrieši problém s nedostatočným prísunom odpadových vôd, ktoré sa zvážajú do ČOV.

 


 

webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Partnerská obec v Maďarsku

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

maľovaná mapa

Ručne maľovaná mapa tekovského regiónu z dielne firmy CBS spol. s.r.o.

7848585

Úvodná stránka